ཕ་ཡུལ་དྲན་པ།

རང་ས་དགྲ་རུ་ཤོར་བའི།

མི་ཡུལ་འཁྱམ་པོ་ང་རང་།

གཞན་གྱི་དབུ་རུ་བཀོད་ཀྱང་།

དགའ་རྒྱུ་སྐྱིད་རྒྱུ་ཅི་ཡོད།

རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཨ་ཅོ།

སློང་མོའི་འཚོ་བར་བརྟན་ཡང་།

ཞལ་རས་འཛུམས་ཀྱི་རྒྱན་པས།

ཕ་ཡུལ་ཡིད་ལ་འཁོར་བྱུང་།

ཕ་བཟང་བུ་ནས།

ཕ་ཡུལ།

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ།

ལུས་འདི་ཚེ་གཅིག་ལྷག་ཏེ།

ཐར་པའི་ལམ་ཞིག་ཐོབ་ཀྱང་།

དགའ་རྒྱུ་སྐྱིད་རྒྱུ་ཅི་ཡོད།

མཐའ་མ་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ།

གཞན་ཡུལ་ཕྱོགས་ནས་ཆད་འགྲོ

ཕ་ཡུལ་དག་པའི་ཞིང་དུ།

ཤན་པ་ལག་དམར་བྱས་ཏེ།

ཚེ་གཅིག་སྡིག་ལས་བརྩམས་ཀྱང་།

སྡུག་རྒྱུ་ཕམ་རྒྱུ་ཅི་ཡོད།

མཐའ་མ་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ།

རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ནས་ཆད་འགྲོ

ཕ་བཟང་བུ།

ཏ་དབང་ཧིན་བོད་ས་མཚམས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ཉིན།

ངའི་ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་དགྲ་ཡིས་བཟུང་།

ངའི་ཕ་ས་ཕ་ཡུལ་དགྲ་ཡིས་བཟུང་།

ངའི་ཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་བདུད་ཀྱིས་བཅོམས།

ངའི་རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་ཀླུ་ཡིས་བཟུང་།

ངའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་བསྟན་སྲུང་སོགས།

གནས་འདི་རུ་ཡོད་ན་ལན་གཅིག་གཟིགས།

ཕ་བཟང་བུ་ནས།

Deities and Defenders of the faith!

My land is under enemy’s occupation,

My siblings are subdued by the Demons and Devils,

My Rivers and Ranges are seized by the Serpents,

Glance at Them once if you ever Exist!

By: Sonsnow

ཁྱོད་ནི་ང་ཡི་དགྲ་མིན་སུ་ཞིག་ཡིན།

Street play showing how the Chinese torture and treat the peaceful Tibetan protesters.
People’s liberation army parading in front of the peaceful standing Potala Palace.

ཁྱོད་ནི་ང་ཡི་དགྲ་མིན་སུ་ཞིག་ཡིན།

སྤུན་ཟླ་བསད་ཅིང་ཕ་ཡུལ་བཙན་གྱིས་འཕྲོག

མ་བུ་གསོན་བྲལ་འཛོམས་པའི་ལས་སྐལ་བཅད།

རྩ་ཆེའི་རི་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་རྣམས་བཏོན།

ཁྱོད་ནི་ང་ཡི་དགྲ་མིན་སུ་ཞིག་ཡིན།

བླ་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་བཙོན་དུ་བཅུག།

གནས་ཆེན་དགོན་ཆེན་ཐམས་ཅད་རྡུལ་དུ་བརླགས།

སྟོན་པའི་བཀའ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་རླུང་དུ་བསྐུར།

ཁྱོད་ནི་ང་ཡི་དགྲ་མིན་སུ་ཞིག་ཡིན།

མཛེས་པའི་རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་སྟོངས་ལ་སྦྱར།

ཕྱུག་པའི་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་བཤས་རར་ཕུད།

གཅེས་པའི་རིག་གཞུང་ཕྱུག་མོ་སྟོངས་ལ་སྦྱར།

ཁྱོད་ནི་ང་ཡི་དགྲ་མིན་སུ་ཞིག་ཡིན།

ཕ་བཟང་བུ་ནས།

Who else is my enemy, if not you?

The one who murdered my countrymen and forcefully captured my country,

The one who causes the mother-Child separation for too long,

The one who mined minerals out of the sacred mountains,

Who else is my enemy, if not you?

The one that imprison the abode and educated High lamas,

The one that demolished the sacred sites and institutions down to ashes,

The one that burns away the sacred Buddhist text,

Who else is my enemy, if not you?

The one that has done the destruction and deforestation,

The one that drives the domesticated animals into the slaughterhouse,

The one that is eliminating and eradicating the cultural identity,

Who else is my enemy, if not you?

By Sonsnow

གངས་རིའི་བུ་ཕྲུག།

cropped-king-gesar-of-ling

ང་ནི་གངས་རིའི་བུ་ཕྲུག།

གངས་དཀར་ལྷུན་པོའི་སེམས་པ།།

ལྷད་མེད་མདའ་དར་དཀར་པོ།།

ཁ་བའི་ལྗོངས་སུ་ཕུལ་ཡོད།།

 

ང་ནི་གདོང་དམར་བོད་པ།།

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་རང་བཞིན་།།

བཅོས་མིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ།།

ལུས་སེམས་གཉིས་སུ་འཐིམ་ཡོད།།

 

ང་ནི་བཙན་པོའི་མི་རྒྱུད།།

དགྲ་བོའི་བཙན་ལ་མི་སྐྲག།

དཔའ་ངར་ཞུམ་མེད་སྙིང་སྟོབས།།

ཤ་རུས་གསེང་དུ་འཐིམ་ཡོད།།

 

ང་ནི་གངས་རིའི་ཕོ་ཉ།། 

གངས་ལྗོངས་མུན་པས་བསྒྲིབས་དུས།།

ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད།།

མུན་སེལ་སྒྲོན་མེར་སྦྱིན་ནོ།།

         ཕ་བཟང་བུ་ནས།།

དེ་རིང་གི་གནམ་གཤིས་འདི།

color_windyday-940x594
དེ་རིང་གི་གནམ་གཤིས་འདི།
ཡུལ་གྱར་བའི་སེམས་པ་ཞིག་དང་འདྲ་བར།
སྨུག་སྤྲིན་གིས་ནམ་མཁའ་འཐིབས་ཞིང་།
ཕྱོགས་བཞི་འཚམས་བརྒྱད་ཐལ་རྡུལ་གྱི་བཏུམ་ནས་འདུག
དེ་རིང་གི་གནམ་གཤིས་འདི།
ཡུལ་གྱར་བའི་སེམས་པ་ཞིག་དང་འདྲ་བར།
ཉི་འོད་ཀྱིས་ས་གཞི་སྣང་ཞིང་།
གུ་དོག་པའི་ཀྱག་ཀྱོག་གི་ལམ་ཕྲ་མོ་དེ་ཚོ་ཡང་གསལ་ནས་འདུག
དེ་རིང་གི་གནམ་གཤིས་འདི།
ཡུལ་གྱར་བའི་འཚོ་བ་དང་མཚུངས་པར།
སྔ་དྲོའི་དྲོད་འཇམ་གྱི་ཁོར་ཡུག་དེ།
དགོང་དྲོའི་རྡུལ་འཚུབ་ཀྱིས་དེད་ནས་ཕྱིན་སོང་།
དེ་རིང་གི་གནམ་གཤིས་འདི།
ཡུལ་གྱར་བའི་མི་ཚེ་ཞིག་དང་འདྲ་བར།
ཁོད་ཡངས་ཁོར་ཡུག་དང་ཞི་བདེ་ཞི་འཇམ་གྱི་བདེ་འཇགས་དེ། 
ཡུད་ཙམ་ལས་མ་སོང་བར་ཆ་མེད་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་ཆར་ཤུགས་དྲག་པོས་སྟོང་ལ་སྦྱར་སོང་།
དེ་རིང་གི་གནམ་གཤིས་འདི།
ཡུལ་གྱར་བའི་སེམས་པ་ཞིག་དང་འདྲ་བར།
ངེས་བརྟེན་མེད་པར་གང་སར་མྱུལ་བཞིན་འདུག་ལ།
སྙོམས་པ་མེད་པའི་ཚ་དྲོད་དེ་དུས་ནས་དུས་སུ་འགྱུར་བཞིན་འདུག
                        ཕ་བཟང་བུ་ནས།